Bonang

Bla... bla... bla...

Saron Pekin

Bla.. bla...

Gambang

Bla... bla...

Saron Barong

Bla... blaa.. blaa...

Gendang Anak

Bla... bla... bla....

Gendang Ibu

Bla.. bla... bla...

Saron

Bla... bla...